O specjalizacji

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej realizowane jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Do egzaminu, komisja dopuszcza osobę, która:

  1. uzyskała zaliczenia ze wszystkich modułów objętych programem
  2. napisała i złożyła w wyznaczonym terminie pracę dyplomową,
  3. uzyskała pozytywną pisemną ocenę pracy dyplomowej dokonaną przez wykładowcę prowadzącego konsultacje pracy dyplomowej.

Egzamin końcowy ma formę ustną i składa się z dwóch części:

  1. część pierwsza– sprawdzenie wiedzy z zagadnień objętych programem specjalizacji,
  2. część druga – obrona pracy dyplomowej.

Ukończenie specjalizacji, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej jest jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj

EU EFS

© 2018 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. All rights reserved.

logaeu