Szkolenia i kursy

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Specjalizacja przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych nabyciem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej. Ukończenie specjalizacji, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej jest jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.Uczestnicy nabywają również niezbędną wiedzę z podstaw prawa, finansów publicznych oraz podstaw zarządzania placówką pomocy społecznej.

Przygotujemy do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, instytucjach polityki społecznej szczebla regionalnego i centralnego, regionalnych ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych.

Kadrę dydaktyczną stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej a także praktycy zatrudnieni w jednostkach pomocy społecznej.

Ramowy program szkolenia

 • współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym,
 • elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej,
 • elementy etyki,
 • zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa,
 • ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej,
 • wybrane zagadnienia prawne,
 • wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,
 • publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej,
 • mediacje i negocjacje w pomocy społecznej,
 • stres i wypalenie zawodowe,
 • konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji,
 • wizyty studyjne.

Szkolenia realizujemy w Warszawie, Katowicach, Olsztynie, Wrocławiu i Szczecinie.

Chcesz wiedzieć więcej: http://www.wspkorczak.eu/oferta

Zagrożenia cyberprzestrzeni- Kurs on-line.

Zagrożenia cyberprzestrzeniPod wpływem mediów i technologii informacyjnych, zmieniają się tradycyjne postacie zagrożeń wywołujące patologie społeczne i dysfunkcje oraz marginalizację rodziny. Jednocześnie pojawiają się nowe, mające ścisły związek ze specyfiką świata wirtualnego. Problemy dotykają zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Najnowsze technologie przynoszą wiele korzyści, ale jednocześnie mogą być narzędziem przestępczości teleinformatycznej, stosowania różnorodnych tradycyjnych form przemocy i nowych ich odmian związanych z przebywaniem w świecie wirtualnym.

Szkolenie na celu przybliżenie pracownikom socjalnym takich zagadnień jak:

 • zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego
 • zagrożenia społeczno-wychowawcze
 • infoholizm i gry komputerowe
 • cyberprzestępstwa.

Kurs w całości realizowany na platformie e-learningowej kończy się certyfikatem.

Bezpłatna publikacja: Zagrożenia Cyberprzestrzeni

© 2018 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. All rights reserved.

logaeu